Stalosan F i svinestalden

Stalosan F strøs under soen, og hvor smågrisene sover og opholder sig. Det er særlig vigtigt at strø på fugtige steder, ved foder- og vandtrug/dyser. Dybstrøelsesstalde og spaltegulve bør ligeledes behandles.

Stalosan F er effektiv mod de mikroorganismer, der forårsager diarré, coccidiose og infektioner forårsaget af virus. Stalosan F reducerer også ammoniakdampe. 

Staldbunden holder sig mere ren og tør ved brug af Stalosan F. Samtidig reduceres antallet af fluer væsentligt, og luften bliver friskere. Spørg evt. slagteriet, hvorvidt antallet af ormepletter i slagtesvinenes lever er blevet nedsat efter længere tids brug af Stalosan F. Bemærk i øvrigt om udbyttet på jorden, der gødes fra stalde med konsekvent brug af Stalosan F ændres til det bedre.

 

Doseringsvejledning

Som opstart strøs 50 g/m² Stalosan F jævnt over det indendørs areal, som dyrene har adgang til, en gang om dagen i tre dage. Herefter skal Stalosan F strøs en gang om ugen. 

I tilfælde af øget risiko for smittespredning under stressende forhold som f.eks. ved nye dyr, før fødsler, ved diarré, andre smitsomme sygdomme, nyt personale, pludselige ændringer i dyrenes nærmiljø (f.eks. et sprængt vandrør) bør Stalosan F bruges en gang dagligt i tre til otte dage alt efter behov. Herefter er det vigtigt at vende tilbage til at bruge Stalosan F en gang om ugen. Når Stalosan F bruges ud over normaldoseringen, kan man ofte målrette det til de kritiske områder f.eks. fugtige steder og kanter, hvor der sker foderspild osv.

Overdosering af Stalosan F giver ikke bedre resultater, men i særlige tilfælde kan hyppigere brug reducere risikoen for smittespredning fra dyr til dyr og fra stald til stald. Der udskilles flere smittekim i stressede perioder.

Hvis dyrene er særligt ihærdige for at komme til at æde Stalosan F, bør tildelingen af mineraler (især jern og fosfor) kontrolleres via foderet.

Sådan gør du! - læs om praktisk brug af Stalosan i svinestalden

 

Forbrug

Søer med grise til 7 kg: 
Det forudsættes, at der behandles et areal på ca. 3 m2 svarende til en faresti. Smågrisene fravænnes ved 4 uger, og der startes med 3 dage i træk og derefter 1 gang pr. uge. Dvs. 6 behandlinger pr. kuld. Én årsso får 2,3 kuld.
50 g. x 3 m2 x 6 behandlinger x 2,3 kuld = 2,07 kg. pr. årsso.

Smågrise 7-30 kg: 
Kontinuerlig anvendelse, 1 gang pr. uge. Der regnes med 2.7 stipladser pr. m2, så der heri er medregnet behandling af gangarealer, sygestier m.m.
En stald på 450 m2 regnes som 1.200 stipladser. Der kan ved en daglig tilvækst på 450 g laves 7 hold pr. år, dvs. i alt 8.400 smågrise fra 7-30 kg. Forbruget af Stalosan er 450 m2 x 50 g x 52 uger. Dette giver ca. 1.200 kg Stalosan pr. år, fordelt på 8.400 smågrise giver det ca. 140 g pr. smågris.

Slagtesvin 30-98 kg. 
Kontinuerlig anvendelse, 1 gang pr. uge. Der regnes med 1.27 stipladser pr. m2, så der heri er medregnet behandling af gangarealer, sygestier m.m.
Eks.: En stald på 450 m2 regnes som 570 stipladser. Der kan laves ca. 4 hold pr. år, dvs. i alt 2.280 slagtesvin fra 30-98 kg. Forbruget af Stalosan er 450 m2 x 50 g x 52 uger. Dette giver ca. 1.200 kg Stalosan pr. år. Fordelt på 2.280 slagtesvin giver det ca. 500 g pr. slagtesvin. 

I foderforbrug svarer dette til, at grisen skal spise ca. 3 kg foder mindre, for at der er balance. Grisen spiser fra 30-98 kg til ca. 190 kg foder. Så der skal spares 1.57 pct. foder, eller ca. én dag. Formålet med anvendelse af Stalosan er at forbedre miljøet i stalden, bl.a. ved at sænke smittetrykket, reducere ammoniakdampene, udtørre fugtige miljøer, m.m. Kombinationen af disse faktorer er med til at give et bedre produktionsresultat, hvilket langt overstiger udgiften til Stalosan.

Tilvækst og dødelighed

Stalosan F har i flere afprøvninger vist en forbedret tilvækst og mindsket dødeligheden.

Generelt trives grisene bedre i et staldmiljø med Stalosan F, hvor sygdomme og skadelige stoffer som ammoniak holdes nede. 

Gårdforsøg - faresti, diarré, tilvækst og dødelighed - engelsk 

 

Staldmiljø og sundhed

Grise, som er smittet med mykoplasmer og pasteurella-bakterier (kompliceret almindelig lungesyge) har mere udbredt lungesyge og vokser dårligere, hvis de samtidig udsættes for høje mængder ammoniak.

Stalosan F fjerner de giftige og ildelugtende gasser fra ammoniak og svovlbrinte, som angriber slimhinderne. 


Læs mere om Ammoniak 

Læs mere om pH-værdi

Læs mere om Udtørring

 

Medicinering og resistens

Stalosan F udvikler ikke resistente bakterier, som det ses ved antibiotika.

Stalosan F virker ligeså godt mod resistente bakterier, som ikke-resistente bakterier og har derfor en tilsvarende god effekt overfor bl.a. MRSA eller resistente Coli- og salmonellabakterier.

MRSA

Resistente E.coli-bakterier

Resistente Salmonellabakterier 

 

Stalosan Piglets

 

Stalosan F i støvlebad virker bedre mod PRRSv end glutaraldehyd

PRRSv betragtes som ét af de største problemer, som svineproduktionen står overfor. Et nyt universitetsstudie påviser en høj grad af desinficerende effekt overfor PRRSv, tæt på 100%. Konklusionen er, at Stalosan F under normale staldforhold udviser markante fordele som desinfektionsmiddel, også i støvlebad.

Dokumentation: Evaluering af Stalosan Fs effekt på PRRSv (Engelsk)

 

Stalosan Footbath

Læs også Stalosan F brochuren